pl en

Koszyk_jest_pusty

Koszyk

Kategorie

Regulamin

I. REGULAMIN I STRONY TRANSAKCJI
1. Sprzedawcą produktów zawartych na stronie internetowej www.colorato.pl jest firma
COLORATO Agnieszka Domańska-Urbaniak: 61-606 Poznań, ul. Drewsa 23,
posiadająca nr NIP: 781-127-14-81, Regon: 302526694, , w całości wniesionym, zwanym dalej Sklepem.

Nr konta bankowego: Credit Agricole 06 1940 1076 3182 2330 0000 0000

2. Kupującym mogą być wyłącznie osoby, które w chwili składania zamówienia ukończyły lat 18.

II. PRODUKTY i CENY
1. Oferowane produkty na stronie internetowej www.colorato.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub Sprzedającego.
2. Zamieszczone na stronach www.colorato.pl, produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
3. Oferta zamieszczona na stronie www.colorato.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
4. Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT zgodny z aktualnymi przepisami.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony.
6. Ceny zawarte przy produktach nie obejmują kosztów transportu. Koszty dostawy obciążają Klienta. Koszty transportu są podawane przy każdym Towarze w momencie składania zamówienia przez Klienta.
7. Podane w opisach wymiary mebli podane są z tolerancją do 3 cm rzeczywistego wskazania wymiarów.
Kolory mebli, drewna oraz tkanin mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.
8. Specyfikacje produktów zamieszczone na www.colorato.pl pochodzą od producentów, zaś Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne błędy w specyfikacjach.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA
1. Sprzedający dopuszcza możliwość składania zamówień w następujący sposób:
a) za pomocą formularza zawartego na stronie www.colorato.pl
b) pocztą elektroniczną na adres: sklep@colorato.pl
2. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania: rodzaju i ilości zamawianego produktu, imienia i nazwiska (nazwy), sposobu dostawy, adresu dostawy wraz z preferowaną godziną dostawy, telefonu kontaktowego, adresu e-mail.
3. Zamówienie złożone przez Kupującego zostanie potwierdzone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy złożeniu zamówienia w terminie do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. Potwierdzenie (nie mówimy tu o potwierdzeniu automatycznym) zawiera informacje o danych Kupującego, zamówionym produkcie, cenie produktu, warunkach dostawy i płatności, terminie dostawy.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest poprzedzone procesem składającym się z trzech kroków:
- złożenie zamówienia - ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego automatycznie generowanej przez Sklep wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia (status zamówienia: "Złożone"),
- zamówienie przyjęte - jest po otrzymaniu odpowiedzi ze Sklepu o akceptacji lub odrzuceniu zamówienia oraz informacji o cenie, koszcie i sposobie dostawy (status zamówienia: "Przyjęte")
- potwierdzenie zamówienia przez Klienta - gdy Klient po otrzymaniu informacji o cenie, koszcie i sposobie dostawy, podjął decyzję o zakupie i potwierdził ją poprzez wysłanie potwierdzającej wiadomości e-mail, a następnie zaakceptował ustalone warunki (status zamówienia "Potwierdzone przez Klienta").
W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sklepem. Kupujący potwierdza zamówienie poprzez przesłanie wiadomości potwierdzającej akceptację warunków zakupu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania i nierealizowania zamówień zawierających niekompletne dane, zamówień budzących wątpliwość, oraz zamówień, których z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie można potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych od daty ich złożenia.
6. Sklep www.colorato.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania płatności w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
7. Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie regulaminu.
8. Termin realizacji zamówień standardowych wynosi od 1 do 8 tygodni licząc od daty zaksięgowania zapłaty za towar. O dokładnym terminie realizacji zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony w chwili potwierdzania zamówienia.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu, z powodu czasowej lub trwałej niedostępności zamawianego towaru.
10. Realizacja zamówienia złożonego w sposób zawarty w pkt.1 a, b, następuje po wpłacie
100% wartości produktu wraz z kosztami transportu.
11. Zastrzegamy sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów z oferty, o czym zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

IV. DOSTAWA PRODUKTÓW ORAZ FORMA PŁATNOŚCI
1. Zapłata za towar może nastąpić:
a) przelewem na rachunek Sprzedającego na podstawie faktury pro-forma.
Z chwilą zapłaty ceny, rozpoczynamy realizację zamówienia.
b) Gotówką przy osobistym odbiorze towaru.
Z chwilą zapłaty ceny, towar zostaje wydany Kupującemu wraz z fakturą VAT,
c) Za pobraniem przy wysyłce Pocztą Polską bądź firmą kurierską.
2. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
3. Dostawa produktów może nastąpić za pośrednictwem spedytora lub transportu Sprzedającego. Dopuszczamy możliwość odbioru towaru w siedzibie firmy: 61-606 Poznań, ul. Drewsa 23,
po uprzednim umówieniu z pracownikiem www.colorato.pl.
4. Wniesienie dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
6. Trzykrotne niepodjęcie przesyłki przez Kupującego jest równoznaczne z tym, że Sklep może od umowy odstąpić, przy czym kwota wpłacona tytułem zaliczki lub cała uiszczona za produkt cena może zostać zarachowana na poczet poniesionych przez Sklep kosztów realizacji zamówienia.
7. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
8. Po uiszczeniu opłaty odbierający przesyłkę ma pełne prawo i obowiązek do zapoznania się z jej zawartością w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu oraz zgodności dostawy z zamówieniem. Kurier na Państwa życzenie ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki.
W przypadku uszkodzenia należy spisać wraz z kurierem protokół reklamacyjny stanowiący podstawę rozpatrzenia reklamacji.
9. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

V. KOSZTY TRANSPORTU
1. Koszty transportu realizowanego przez firmę spedycyjną uzależnione są od wagi i gabarytów przesyłki oraz odległości. Koszty przesyłki będą przedstawiane indywidualnie na podstawie cen spedytora lub kosztów transportu własnego Sprzedającego.
2. Koszty transportu przesyłek paletowych i niestandardowych są każdorazowo ustalane indywidualnie.
3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania poszczególnych produktów.
4. Informację o ostatecznych kosztach transportu Kupujący uzyska od pracownika www.colorato.pl po potwierdzeniu zamówienia.
5. O ile indywidualna umowa pomiędzy Sprzedającym i Kupującym nie stanowi inaczej to koszt transportu nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania/domu i ich montażu.
Wniesienie towaru do mieszkania Kupującego pozostaje w gestii Kupującego.

VI. REKLAMACJE ORAZ ZWROTY
1. Każdy produkt oferowany w sklepie www.colorato.pl objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta i potwierdzoną kartą gwarancyjną. W szczególnych przypadkach gwarancji na zakupiony towar udziela Sprzedający na podstawie dowodu zakupu.
2. Towar objęty gwarancją producenta może być reklamowany we wszystkich punktach serwisowych wskazanych przez danego producenta w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
3. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z pracownikiem www.colorato.pl 
pod nr. telefonu: 723 638 933 lub e-mail na adres: sklep@colorato.pl
4.Warunkiem przyjęcia reklamacji przez Sprzedającego jest przesłanie opisu reklamacji i jego zdjęcia
na adres e-mail: sklep@colorato.pl, lub na adres: 61-606 Poznań, ul. Drewsa 23.
wraz z dowodem zakupu, po uprzednim kontakcie z pracownikiem www.colorato.pl, na numer telefonu: 784 604 368 

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie
na adres e-mail: sklep@colorato.pl, lub na adres: 61-606 Poznań, ul. Drewsa 23,
protokołu reklamacyjnego spisanego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę. Kurier, na Państwa życzenie, ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki.
6. W przypadku braku protokołu reklamacyjnego, reklamacje, o których mowa powyżej nie będą rozpatrywane.
7. W terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupujący, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Za datę wydania towaru uważa się dzień odebrania towaru przez Kupującego z magazynu Sprzedającego, a gdy dostawa realizowana jest za pośrednictwem spedytora, wydanie towaru następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na meble niestandardowe (tzn. meble wykonywane pod wymiar lub kolor lub projekt Kupującego) wpłacona przez Kupującego na poczet realizacji zamówienia zaliczka nie podlega zwrotowi Kupującemu.
8. Produkt podlegający zwrotowi nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, wraz z wszelkimi dokumentami oraz dowodem zakupu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 
9. W przypadku odstąpienia od umowy cena zapłacona przez Kupującego lub zaliczka zostanie zwrócona przez Sprzedającego w terminie 14 dni licząc od daty zwrotu towaru, na jego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Sprzedający nie odbiera przesyłek wcześniej nie uzgodnionych oraz przesyłek za pobraniem.
10. Zwrotowi nie podlegają meble niestandardowe, to znaczy takie, które według zamówienia Kupującego mają zmienione wymiary lub kolor lub kształt lub materiał obiciowy oferowanego w sklepie mebla. Zwrotowi nie podlegają również meble na specjalne zamówienie -wykonane dla Kupującego pod indywidualny projekt.

VII. DOWÓD ZAKUPU
1. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura dostarczane Kupującemu wraz z towarem.
2. W przypadku żądania przez Kupującego faktury, konieczne jest zaznaczenie tego faktu w momencie składania zamówienia i podanie wszelkich danych do faktury. Faktura zostanie dostarczona Kupującemu wraz z towarem.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.
3. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Życzymy udanych zakupów! Zespół www.colorato.pl